Зүгээр л яллаа!
Хэрэглэгч 1 10 000
Хэрэглэгч 1 5 000
Хэрэглэгч 1 1000
Америкийн рулет төлбөр:
Цэх 35-1
Split 17-1
Street 11-1
Corner 8-1
Зургаан мөр 5-1
Багана, Долоо хоног 2-1
Бүр / Сонин, Улаан / Хар 1- 1